Svi partneri sarađuju na različitim sektorima što će omogućiti da konačni proizvodi budu na raspolaganju ciljnoj grupi (onima koji su zaposleni u turističkom sektoru) i rezultati će biti prilagođeni potrebama sektora. Partnerstvo je formirano oko ideje uvođenja TBL pristupa učenju stranog jezika u stručnim školama iz konkretnog sektora. Konzorcijum projekta čini pet organizacija iz pet različitih zemalja EU (Slovenija, Velika Britanija, Španija, Rumunija i Srbija), a uključuje saradnju između novih, starih i zemalja koje nisu članice EU. Uspostavljeno je sveobuhvatno partnerstvo između organizacija, uzimajući kao početnu tačku iskustvo svih partnera u sprovođenju kurseva jezika odraslim učenicima ili trenerima obuke.