TBL zadaci za turizam: Detaljna identifikacija poslova u turizmu kao i analiza potreba i identifikacija niza ciljnih zadataka. Izveštaj obuhvata povratne informacije sa analize potreba (prvi korak u TBLT-u) i niz ciljnih zadataka iz oblasti ugostiteljstva i turizma. Rezultati su razvijeni kako bi pružili nastavnicima i trenerima primer analize potreba koji im može pomoći da lako kreiraju lekcije.

Zbirni izveštaj o Fokus grupama

Pan-evropski izveštaj: Task-Based pristup za učenje jezika u turizmu

U TBL pedagoškom silabusu su prethodno identifikovani ciljni zadaci sintetisani u seriju pedagoških zadataka, a zatim organizovani u silabus. Plan takođe sadrži niz materijala u službi nastave. To su materijali spremni za upotrebu i namenjeni su nastavnicima engleskog jezika u sektoru ugostiteljstva.

PEDAGOGICAL SYLLABUS

PR2 Syllabus

TBL obuka koja pomaže nastavnicima jezika u stručnom obrazovanju da kreiraju silabus zasnovan na zadacima. Ova obuka podržava primenu TBLT metodologije u jezičkim kursevima i dostupna je na pet jezika.

TBL obuka