TBL 4 Tourism (Task-based alat za turizam: Inovativne metode u struičnim školama u nastavi stranog jezika kao podrška turističkom sektoru)  je globalnog karaktera – prosvetni radnici, radnici i poslodavci su svesni potrebe fleksibilnije i prilagodljivije radne snage da bi se zadovoljili zahtevi savremenog radnog mesta. Jedan od pristupa je drugačiji način učenja i nastave jezika, sa fokusom na engleski s obzirom da je vodeći jezik međunarodnog diskursa u 21. veku.

Ovaj veoma inovativan projekat će se fokusirati na pružanju nastavnicima jezika širom Evrope znanje i alate koji su neophodni za efikasno sprovođenje Task-based nastavnog plana i programa u sopstvenim nastavnim kontekstima. To će podrazumevati osmišljavanje Task-based nastavnog plana i programa, dizajn banke materijala koja će podržati implementaciju istog i stvaranje programa obuke nastavnika koji će biti prilagođen potrebama onih koji su aktivni u turističkom sektoru. Projekat iam za cilj da postigne sledeće rezultate, a oni su opisani i opravdani u detaljno u delu rezultata projekta, tako da ovde izlažemo neke različite aspekte njihove upotrebe i vrednosti:

1. TBL zadaci za turizam: Sveobuhvatnu identifikaciju radnih mesta u turizmu kao i analizu potreba i identifikaciju niza ciljnih zadataka. Od ključnog je značaja za nastavnike i trenere da imaju jasan pogled na analizu potreba kako bi mogli da lakše kreiraju lekcije.

2. TBL pedagoški nastavni plan sa prethodno identifikovanim ciljnim zadacima koji će biti sintetisani u nizu pedagoških zadataka, a zatim će biti organizovani u nastavnom planu. Dizajn nastavnog plana i programa podrazumevaće i izradu niza primera materijala za podršku izvođenju nastave.

3. TBL kurs koji će pomoći nastavnicima jezika u stručnim školama da sprovedu TBL nastavni plan. Ovaj kurs će biti sproveden na obuci pred kraj projekta, a oni koji budu obučeni će potom biti akreditovani da ga sprovode trenerima u sopstvenim kontekstima/zemljama.